Stasjon i dagsonen på Avtjerna

COWI har utført banetekniske beregninger knyttet til mulighet for togstasjon i dagsonen på Avtjerna.

I revisjon av Nasjonal Transportplan (NTP) ble det i juni vedtatt av Stortinget at togstasjon på Avtjerna skal vurderes i det videre planleggingsarbeidet med Ringeriksbanen. Dette kom med i NTP etter en innstilling fra Transport- og kommunikasjonskomiteen tidligere i vår.

Stortingspolitiker Abid Q. Raja har vært en pådriver for å få stasjon på Avtjerna utredet.

– Vi må sikre at Ringeriksbanen ivaretar Bærum og Osloregionens fremtidens behov, samt at flest mulig får nytte av milliardinvesteringen. Utredningen av stasjon på Avtjerna blir viktig for å avdekke potensialet for ytterligere regionforstørring der vi samtidig reduserer transportbehovet og legger til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Her må vi evne å tenke langsiktig, sier Raja.

Folketallet i Oslo og Akershus kan øke med 350 000 de neste 20 årene, ifølge kommuneplanen i Bærum. Der slås det fast at behovet for boliger, arbeidsplasser, rekreasjonsområder og gode transportløsninger vil øke.

Ny stasjon blir ikke fordyrende eller forsinkende

Det har vært usikkerhet rundt hvorvidt det er baneteknisk mulig å løfte traseen fra tunell for å få togstasjon opp i dagen på Avtjerna. Nå viser en ny beregning utført av det rådgivende ingeniørselskapet COWI at dette er mulig innenfor de banetekniske kravene som Bane Nor må forholde seg til. Og det uten ekstrakostnader eller forsinkelser for Ringeriksbanen.

COWI er engasjert av Avtjerna Grunneierforening for å vurdere det banetekniske knyttet til mulig etablering av stasjon, miljøvennlige muligheter for håndtering av tunnelmasser, samfunnsøkonomiske effekter og hvordan en ny by på Avtjerna kan realiseres med utgangspunkt i dagens kunnskap om smart og bærekraftig byutvikling.

– Kostnadene for stasjon på Avtjerna og tunnelalternativet blir tilnærmet lik. Ved å legge stasjonen i dagsonen vil antall og lengde på tverrslag i tunnelen reduseres, samt at togstasjonen vil erstatte et prosjektert utbrenningsrom (inne i fjellet) som vil være nødvendig for sammenhengende tunnel mellom Sandvika og Sundvollen, sier prosjektleder Janne Walker Ørka i COWI.

For svært lange tunneler (over 20 km, som det er planlagt mellom Sandvika og Sundvollen) er det et krav om et brannslukkepunkt og evakueringsrom, altså et stasjonsområde der toget kan evakuere passasjerene, toget brenne ned og brannbiler kan komme til. Et slikt rom vil bli lagt ved et tverrslag, og i dag er utbrenningsrommet vurdert lagt til tverrslaget ved Lorangmyr, noen få hundre meter unna mulig togstasjonsområde. Et slikt brannslukkepunkt frafaller om togtraseen går i dagen ved Rustan.

Baneteknisk gjennomførbart

De faglige vurderingene og anbefalingene fra COWI danner grunnlaget for grunneiernes innsikt og innspillsmateriale til den forestående utredningen av stasjonsalternativet på Avtjerna.

– Vi har nå fått en faglig vurdering fra COWI som viser at en trasé som bringer Ringeriksbanen i dagsonen både er baneteknisk gjennomførbart ihht. de krav og føringer Bane NOR må forholde seg til stigning og energibruk. Det viser seg også at godstog kan bruke traséen i avvikssituasjoner. Og etter min mening vil det oppleves tryggere å ha mulighet til å rømme ut i friluft dersom det skulle oppstå en brann eller andre ulykker i tunnelen, sier grunneierrepresentant Hans Jacob Låhne.

– Viktig område for fremtidig boligbygging

Avtjerna er ett av fem prioriterte boligutbyggingsområder i Bærums kommuneplan for 2017-2035. Kommunestyret vedtok 25. januar i år at reguleringen av Avtjerna fremskyndes dersom det etableres en togstasjon på Ringeriksbanen der. Dersom stasjonen ikke bygges, forskyves Avtjerna til fremtidig reserve for boligutbygging etter 2040.

– Bærum Arbeiderparti mener Avtjerna ved Sollihøgda er et stort og viktig område for fremtidig boligbygging i Bærum. En togstasjon her vil gi kort reisetid både mot Oslo- og Hønefossområdet og er viktig for klima og miljø, sier Kjell Maartmann-Moe, leder av Bærum Arbeiderpartis kommunestyregruppe